Вход
Понеделник, 19 Май 2014 21:58

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

 

 

Поправките в ЗОП бяха внесени от Министерски съвет още в края на август миналата година и бяха приети на първо четене през октомври, но до този момент законопроектът така и не беше приключен от народните представители. ЗОП касае разходването на огромен публичен ресурс и промените бяха в отговор на много критики, включително от Европейската комисия и в много голяма степен от българското общество.

 

Какво се променя?

 

Всички процедури вече ще бъдат публикувани на интернет страницата на възложителите, като освен това няма да се закупуват тръжни документации, а всеки ще може да ги свали от сайта на възложителя. Така той вече няма да знае колко фирми ще участват в процедурата и ще се намалят възможностите за манипулации.

 

Новият закон разпорежда и всички протоколи от заседанията на комисията по оценка на офертите също да публикувани в интернет. Ще се публикуват и договорите с изпълнители.

 

Въвеждат се специални текстове за участие на хора с увреждания в обществени поръчки, като за определени дейности и поръчки тези хора ще имат предимство.

 

В други текстове от закона се нормализират отношенията между изпълнител и подизпълнител. До този момент съществен проблем е била несигурността на един подизпълнител при изпълнение на поръчката, затова отношенията между двете страни вече се регламентират по строго определени условия.

 

Цяла глава на закона касае електронната търговия или търговията с услуги с електронен каталог. Идеята е електронните каталози да спестят сериозни средства на държавата.

 

Не са били приети еднозначно промените, относно т.нар. "инхаус възлагане", за което е имало доста възражения. Става дума за възможността един възложител да възлага на собствено предприятие процедура по обществена поръчка. До този момент предприятията собственост на възложителя са участвали наравно с всички останали.

 

Въвеждат се минимален (30%) и максимален (80%) процентен праг при използване на подизпълнители. Въвежда се забрана след спечелването на дадена поръчка един изпълнител да наема подизпълнители - те трябва да бъдат обявени още преди спечелването на поръчката.

 

Законът премахва и пречка, засягаща изграждането на магистрали и археологическите разкопки. Промените изключват тези археологически проучвания от ЗОП.

 

По-голяма част от промените влизат в сила от 1 юли 2014 година. Процедурите, открити до влизането в сила на промените, се довършват по досегашния ред. Когато към влизането в сила на промените има подадена жалба пред Комисията за защита на конкуренцията, производството по жалбата се образува и довършва по досегашния ред.

 

Възможността паричните вземания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение да са прехвърляеми, да бъдат залагани и върху тях да може да се извършва принудително изпълнение, се прилага и за договорите за обществени поръчки, и за договорите за подизпълнение, сключени до влизането в сила на промените.

 

Законът влиза в сила от 1 юли 2014 г. с изключение на § 3, 4 и 37, които влизат в сила от деня на обнародване на закона в „Държавен вестник“, и § 5, § 11, § 12, § 13, § 15, § 17, § 19, § 20, § 22, § 23, § 26, § 27, § 30, § 35, § 39, § 61, т. 3, § 63, § 64, § 71, т. 2, § 73, § 75, т. 2, § 85, т. 2, § 86, § 96 и § 103, които влизат в сила от 1 октомври 2014 г.

Прочетена 8053 пъти