Вход

Анализи, прогнози и бизнеспланове

Анализи на финансовото състояние, прогнозни финансови отчети, разработване на бизнеспланове, оценка на инвестиционни проекти

Постоянно наблюдаване и анализиране на финансовото състояние е необходимо за всяко предприятие, което има за цел да бъде конкурентоспособно в съвременната, бързо развиваща се икономика. Финансовото състояние и ефективността на използваните активи, пасиви и собствен капитал могат да се проследят чрез определяне на различни показатели. Финансово–счетоводният анализ е част от финансовото управление на предприятието, която е задължителен етап от оценката на постигнатите резултати за определен период и предоставя информация, необходима за финансовото планиране в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. За нашите клиенти предлагаме:
·         анализ на паричните потоци
·         анализ на печалбата
·         анализ на балансовите позиции
·         анализ на капиталовата структура
·         анализ на конкурентноспособността на фирмата
·         анализ на човешките ресурси
·         изготвяне на бизнес план
·         прогнозиране на фирменото развитие
·         консултации по стратегическо финансиране, включително финансово прогнозиране, моделиране и оценки.

Последно променена в Петък, 09 Август 2013 16:01