Вход
Независимият финансов одит се извършва съгласно изискванията на Международните одиторски стандарти и дава оценка за достоверността на отчета... Независимият финансов…
Одиторски ангажимент за проверка и потвърждаване на разходите, отразени в междинни и финални отчети на проекти, финансирани със средства от…
Комплексно счетоводно обслужване на бизнеса, съвременни методи за комуникации с клиентите, с техните банки и контрагенти, с НАП, НОИ и…
Данъчно планиране и данъчна защита във всички фази на процеса Предлагаме консултации по конкретни въпроси, касаещи всички преки и косвени…
Анализи на финансовото състояние, прогнозни финансови отчети, разработване на бизнеспланове, оценка на инвестиционни проекти Постоянно наблюдаване и анализиране на финансовото…
Римеса одит ООД притежава дългогодишен опит в областта на обществените поръчки и е изградила експертен капацитет за подготовка, провеждане и…