Вход

Клиенти

ОДИТ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

 Асоциация Родители, София

 


Добруджа Кит АД, град Исперих


Чугунена арматура България АД, град Враца


Лисец ЕООД, град Омуртаг


Аркада 22 ООД, град София


Алтея ООД, град Омуртаг 


Аллтранс ООД, град Омуртаг


Дюк 1 ЕООД, град Пловдив


Гледища АД, град Разград


И.Фо.Же.Ко България АД, град София


СНЦ Национална мрежа за децата, град София


Еволинк АД, град София


Кооптрейд АД, град Търговище


ОКС Шумен, град Шумен


Ваги АД, град Берковица


ЕТ Пламко, град Попово


ТПК ПРИМА, град Търговище


Абритус 72 ООД, град Разград


МИГ- Исперих СНЦ, град Исперих


Деламод България ООД, град София


 Индекс България ООД


 

 

 ИЗПЪЛНЕНИ ОДИТИ НА ПРОЕКТИ

ОП Регионално развитие 2007-2013, BG161PO001-1.1.09-0019-C0001, "Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура", Община Лясковец    

ОП Регионално развитие 2007-2013, BG161PO001-2.1.02-0028-C0001, "Рехабилитация на общински път RAZ 1113 /III-4902/ „Побит камък – Дянково – Разград", Община Разград    

ОП Регионално развитие 2007-2013, BG161PO001-1.4.06-0037-C0001, "Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения по поречието на река Янтра в град Габрово", Община Габрово 

ОП Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика 2007-2013, BG161PO003-2.1.06-0303-C0001, "Технологична модернизация на «Аркада - 22» ООД", «Аркада - 22» ООД, град София

ОП Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика 2007-2013, BG161PO003-2.1.11-0065-C0001, Внедряване на интегрирана платформаза за предоставяне на ИТ услуги в Лирекс БС ЕООД, Лирекс БС ЕООД

EuropeAid/128556/C/SER/BA Service contract 2010/241-216 / 27.05.2010 Optical backbone buckup for synchronous digital hierarchy SDH network, Lirex BG OOD Sofia - 

ОП Административен капацитет 2007-2013, BG051PO002-2.1.03-0001-C0001 "Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация", Администрация на Министерски съвет - 

SSA/BULA/2011/00000461-0 Conducting an Assessment of Financial Management Capacity of the Institute for Population and Human Studies, Bulgarian Academy of Sciences, UNICEF Bulgaria Sofia - 

ОП Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика 2007-2013, BG161PO003–2.1.04–0779–С0001, "Технологична модернизация на Алианс Принт ЕООД", Алианс Принт ЕООД - град Кюстендил 

ОП Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика 2007-2013, BG161PO003-2.1.06-0441-C0001, "Доставка и въвеждане в експлоатация на ПЛАТФОРМА ЗА ВИРТУАЛИЗАЦИЯ на ИТ ресурси", Еволинк АД, град  София

Phare Programme, Dunav AD Rousse -  BG 2004/016 -711.11.04/esc/g/gsc-1-171 "171 Installation of new equipment in Laboratory for testing of building materials and ISO 17025:2005 accreditation",

Phare Programme, Storm OOD Pleven - BG2005/017-353.10.04/ESC/G/GSC-2-074, 074 "Enhancement of the competitiveness of „Storm” Ltd. through introduction of new modern equipment",

ОП Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика 2007-2013, Дружба АД  BG161PO003-2.1.02-0037-C0001, "Сертифициране на „Дружба” АД по ISO / TS 16949:2002 за управление на качеството в автомобилната индустрия", град Разград

Phare Programme, Semela OOD  BG2004/016-711.11.04/ESC/G/GSC-1-, "187 Getting Ready for the EU Challenge: Semela Ltd. and Its Management Are Resolved to Tackle Competition", град Исперих

Phare Programme, BG2004/016-711.11.04/ ESC/G/PPP, "Created a Regional One Stop Investment Office in Ludogorie region", СНЦ Бизнесцентър, град Исперих

ОП Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика 2007-2013, BG161PO003-2.1.08-0237-C0001, „Въвеждане на ISO 9001 и СЕ маркировка”,„Булкорп” ООД -  град Разград

ОП Развитие на човешките ресурси 2007-2013, BG051PO001-5.1.02-0027-C0001, "Равен шанс: създаване на социални предприятия в община Средец", Община Средец

ОП Околна среда 2007-2013, BG161PO005-3.0.01-0019-C0001, "Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествени местообитания, чрез залесяване с местни видове в поддържан резерват "Сребърна", РИОСВ – Русе

ОП Регионално развитие 2007-2013, BG161PO001-1.4.07-0006-C0001, "Подкрепа за разработка на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Ловеч", Община Ловеч 

ОП Регионално развитие 2007-2013, BG161PO001-1.1.12-0007-C0001, „Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ – Балчик за оборудване със специализирана апаратура”, Община Балчик

ОП Регионално развитие 2007-2013, BG161PO001-4.1.03-0051-C0001, "Повишаване на енергийната ефективност в СОУ "Саво Савов"-гр. Пирдоп, община Пирдоп", Община Пирдоп

Програма Трансгранично сътрудничество България - Румъния, "Рехабилитация на път III - 293 "Александрия - Коритен - Северняк" от км 35+927 до км 44+440, област Добрич" - Application number: BG 2(2i)-1.1-3, Заповед N РД-02-29-199/27.07.2011г., чрез ДЗЗД одит на проекти АПИ ТРАНС

ОП Административен капацитет 2007-2013, BG051PO002-2.5.01-0019-C0001, "Европейски уроци", Областна администрация Разград

 ТЕКУЩИ ОДИТИ НА ПРОЕКТИ

ОП Околна среда 2007-2013, BG161PO001-2.1.02-0028-CO001 , "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Трявна и довеждащ колектор към нея", Община Трявна

ОП Околна среда 2007-2013, BG161PO005-1.0.07-0012-C0001, „Доизграждане, реконструкция, на съществуващата канализационна и водопроводна мрежи и пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Разград", Община Разград

ОП Околна среда 2007-2013, BG161PO005-1.0.07-0010-C0001, „Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан”, Община Тутракан

ОП Регионално развитие 2007-2013, BG161PO001/3.2-03/2012/001, "Исперих - Разград - Попово: Път на древни култури и традиции",  Община Исперих

ОП Околна среда 2007-2013, DIR-51011116-C063-U-4/2013,  "Изграждане на ГПСОВ с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в гр. Павликени", Община Павликени

Рамково споразумение относно: "Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекти, изпълнявани от Община Габрово с финансовата подкрепа на Оперативните програми и финансовите механизми на ЕС, с период 2012-2015г.", Община Габрово

ОП Развитие на човешките ресурси 2007-2013, BG051PO001-4.3.04-0016. “Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към НВУ „Васил Левски“, Национален военен университет „Васил Левски“ ,  град Велико Търново

ОП Развитие на човешките ресурси 2007-2013, BG051PO001-3.1.08-0024. “Усъвършенстване на системите за управление в НВУ „Васил Левски“, Национален военен университет „Васил Левски“, град Велико Търново

ОП Развитие на човешките ресурси 2007-2013, BG051PO01-3.1.07-0011. “Актуализиране на учебните програми в НВУ „Васил Левски“, Национален военен университет „Васил Левски“, град Велико Търново

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

Последно променена в Петък, 04 Юли 2014 06:35