Вход
Четвъртък, 06 Февруари 2014 07:19

КС маха единната сметка за приходите

С Решение № 2 от 04. 02. 2014 г. по конституционно дело № 3/2013 г. инициирано от 49 народни представители от 41-ото Народно събрание Конситуционният съд отмени като противоконституционни разпоредбите на § 44, т. 3 и т. 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 94 от 2012 г.), с които бе: изменена разпоредбата на чл. 169, ал. 4 и отменена разпоредбата на чл. 179, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и по същество бе въведена единната сметка.

Отменена е редакцията на чл. 169, ал.4 от 01.01.2013г. „Когато длъжникът има няколко публични задължения, установявани от Националната агенция за приходите, които не е в състояние да погаси едновременно до започване на принудителното им събиране, погасява се задължението, на което срокът за плащане изтича най-рано, освен ако в закон не е предвидено друго. А срокът за плащане на две или повече публични задължения изтича на една и съща дата, те се погасяват съразмерно.” и е възстановена редакцията в сила до 31.12.2012г. „Задълженията за данъци се погасяват по реда на възникването им, а когато се отнасят за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях погасява.”

Редакцията на чл.179, ал.1 от 01.01.2013г. бе отменена и е възстановена редакцията в сила до 31.12.2012г. „Внесените в Националната агенция за приходите вноски се прехвърлят в съответните сметки на държавното обществено осигуряване в Националния осигурителен институт, в набирателната сметка на Националната здравноосигурителна каса и фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" до края на всеки работен ден.”

С други думи единната сметка е отменена.

Решението ще има правна сила след обнародването му в Държавен вестник (ДВ).

Прочетена 7415 пъти Последно променена в Четвъртък, 06 Февруари 2014 07:21