Вход
Сряда, 13 Ноември 2013 10:09

ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ”

Информационните дни ще се проведат в периода 11 – 18 ноември 2013 г. 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на икономиката и енергетиката ще представи условията за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. Допустимите кандидати и дейности, подготовката на проектните предложения, начина на кандидатстване и изпълнение на проектите са темите, които ще бъдат обсъждани на информационните дни в София (11.11.2013 г.), Пловдив (12.11.2013 г.), Бургас (13.11.2013 г.), Варна (14.11.2013 г.) и Враца (18.11.2013 г.).

Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева. Могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23 декември 2013 г.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет страницата на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Прочетена 7564 пъти Последно променена в Сряда, 13 Ноември 2013 10:13