Вход
Сряда, 13 Ноември 2013 10:04

Очаквани промени в данъчните закони

МФ внесе предложения за промени в данъчни закони (ДОПК, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ и Закона за счетоводството).

Накратко за проектозаконите, които са обект на обсъждане и гласуване от Народното събрание:

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

 • въвежда се уредба на фискалния контрол върху движението на стоки с висок фискален риск
 • предложено е разширяване на обхвата на случаите на разкриване на банкова тайна при запитване от компетентен орган на друга държава членка на ЕС
 • промени, свързани със задължението на България за предоставянето на автоматичен обмен на информация на данъчните в останалите държави-членки

Закон за корпоративното подоходно облагане 

Основни промени се очакват в уредбата на:

 • признаването на приходи и разходи от последващи оценки и отписване на вземания
 • признаването на разходи, представляващи доходи на местни физически лица
 • разширяване обхвата на освободените от облагане приходи
 • условията за прилагане на 5%-ната ставка на данък при източника за доходи от лихви и роялтис
 • данъчните облекчения, представляващи минимална и държавна помощ

Закон за данъците върху доходите на физически лица

 • предлага се отпадане на данъчното облекчение за млади семейства
 • предвиждат се промени при тютюнопроизводителите

Закон за местните данъци и такси

Промените ще бъдат основно в сферите на:

 • освобождаването от местен данък на сгради със сертификат за определени класове на енергопотребление
 • облекченията при данъка върху превозните средства

Повече подробности ще можем да ви представим след като промените бъдат приети и обнародвани в ДВ.

Прочетена 6832 пъти Последно променена в Сряда, 13 Ноември 2013 10:07